تبريك ايالات متحده و بريتانيا به شاه در خصوص به تصويب رسيدن قرارداد كنسرسيوم و تشكر شاه از رئيس جمهور امريكا (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:25    عنوان مطلب: تبريك ايالات متحده و بريتانيا به شاه در خصوص به تصويب رسيدن قرارداد كنسرسيوم و تشكر شاه از رئيس جمهور امريكا
سرانجام قرارداد كنسرسيوم بدون آنكه يك كلمه آن حذف شود در جلسه 29مهر مجلس شورا و 6آبان1333 در مجلس سنا به تصويب رسيد. به همين مناسبت ژنرال آيزنهاور رئيس جمهوري امريكا و وينستون چرچيل نخست وزير بريتانيا به محمدرضا شاه تبريك گفتند و پشتيباني او را در حل مساله نفت ستودند.
شماره صفحه:26    شاه نيز كه دستيابي دوباره به سلطنت را مديون امريكا و انگليس مي‌دانست به پيام سران دو كشور به گرمي پاسخ گفت و از مساعدت‌هاي آن‌ها قدرداني كرد. در پيام شاه به رئيس جمهوري امريكا گفته شده بود« ...آن حضرت اطمينان داشته باشيد كه كمك هاي ذيقيمتي كه حضرت رئيس جمهوري شخصا و دولت امريكا و سفير شايسته آن لوي هندرسن به اين منظور كرده‌اند موجب كمال سپاسگزاري است».