بهره گيري شاه از ايدئولوژي در روابطش با امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:574    عنوان مطلب: بهره گيري شاه از ايدئولوژي در روابطش با امريكا  
شاه ضمن آنكه تشخيص داده بود منافع اساسي تا چه حد در نظر رهبران امريكا هيجان برانگيز است از اهميت ويژه عوامل مربوط به ايدئولوژي نيز آگاهي داشت. هرگاه كه در حمايت امريكا از حكومت خود تزلزلي مي ديد شبح كمونيسم را  مورد استفاده قرار مي داد. شاه به امريكاييان طرفدار خود نظير كرميت روزولت، نلسون راكفلر، ديويد ليلينتال، جورج لنچافسكي و همچنين مشاورين امنيت ملي رياست جمهوري نظير هنري كيسينجر و برژينسكي بارها خطر كمونيسم براي كشورش را متذكر شده بود و ادعا داشت كه اگر امريكا در برابر او كوتاهي كند كمونيست ها صحنه را بدست خواهند گرفت. به عنوان مثال در دوران انقلاب او چه خصوصي و چه علني در تماس با امريكاييان اصرار داشت كه اغتشاش ها زير سر كمونيست هاست. شاه در ديداري خصوصي كه در مه 1978(ارديبهشت 1357) با نلسون راكفلر داشت همين تذكر را به او داده بود. و راكفلر نيز اين پيام را به محافل برگزيده نيويورك و واشنگتن ابلاغ نمود.