به روز كردن اطلاعات نظامي

سري    2 فوريه 1979 ـ 13 بهمن 1357
از: دفتر تحقيقاتويژهنيرويهوايي
به: ستاد فرماندهيتحقيقاتويژهنيرويهواييآمريكا، واشنگتن
موضوع: به روز كردن اطلاعات نظامي
15- (بدون طبقه‌بندي)
الف- (بدون طبقه‌بندي) محدوديت‌هاييكهبراي حفظ منابع حساس و روش‌هاياطلاعاتي به كارمي‌روند. اين گزارش نبايد به كشورهايخارجي ارائه شود.
22-جزييات: 
الف- (بدون طبقه‌بندي) اين گزارش حاوي اخبار پرورش نيافته است. طرح‌هاياتدابير (سياست‌ها) نبايد بر اساس مفاد اين گزارش تهيه شوند ياتصحيحياتغييريابند.
ب- (سري–غيرقابلرؤيتبرايبيگانگان) منبع يك افسر ارتش ايالات متحده قابل اطمينان است كه به شرح زير گزارش نموده است:
1. (سري–غيرقابلرؤيتبرايبيگانگان) منبع ثانويكهبراياولين بار گزارش داده است، يك افسر ارشد ارتش ايران است و تصور مي‌رود به اطلاعاتي در مورد مسايلجاريايراندسترسي داشته باشد. ويتوصيه نموده كهكليهآمريكاييان در كشور، در مدت تعطيلاتپايان هفته 9-8 فوريه، بايستيكاملاً مراقب خود باشند زيراممكن است ارتش ايران بر عليه عوامل ناراضي وارد عمل شود.
2. (سري-غيرقابلرؤيتبرايبيگانگان) صحبت‌هاييكه از افسران ارشد ارتش ايرانشنيده شده حاكي از آن است كهبيننخست‌وزيربختيار و آيت‌اللهخمينيممكن است توافق سياسي به عمل آيد. اين افسران و ساير فرماندهان ارتش ايران متوجه هستند كهممكن است ارتش ايران نتواند به طور مؤثر و با موفقيت از دولت فعلييايككودتاينظاميپشتيبانينمايدزيراوضعيت سلسله مراتب ارتش و درجه و نظم و انضباط مسئله‌انگيز آن چنينامكاني را متصور نمي‌كند. اينبدين معنا نيستكه اگر به نوعيعملياتتروريستي بر عليه افسران ارشد ارتش انجام شود، يا فرماندهان رده بالاي ارتش احساس خطر نمايند، كوششي در اين مورد توسط هرگونه نيروهاييكه بتوانند تحت امر قرار گيرند، انجام نشود. منبع همچنين اشاره نموده كهبسياري از افسران ارتش ايران به ويگفته‌اند آرزو دارند ايران را تركنمايندولي قادر به اينكارنيستند.
نظريهتهيه‌كننده: (سري-غيرقابلرؤيتبرايبيگانگان) مذاكراتسياسي و نظاميبرايمدتي در حال انجام بوده است و همزمان سعي شده اقدامات مختلفي انجام شود تا توان و قدرت پشتيباني لازم برقرار گردد. زمان به سرعت به سوي لزوم ابتكاربيشتر و عكس‌العملپيشمي‌رود و حداقل در تهران، در مدت تعطيلاتپايان هفته (پنجشنبه- جمعه) گرايش به لزوم اعمال خشونت، افزايشيافته است. اقدامات جديضدآمريكايي به موازات سطح آشوب‌هاي مردم نضج گرفته و عملياتتروريستيبيشتريبرعليهآمريكاييان هنوز تهديد درجه اول محسوب مي‌شود. عده‌اي دست چپي، شامل گروههايتندروييكه حداقل يك صفحه اعلاميه منتشر كرده‌اند از افزايشدرگيريبين دولت و خميني سود مي‌برند و ممكن است برايرسيدن به اين هدف ابتكاراتي به خرج دهند.