اوضاع ايراندرژانويه1979 ـ دي و بهمن 1357

ژانويه1979 ـ دي و بهمن 1357
موضوع: [اوضاع ايران]
الف- اغتشاشات شهري در تمام ايرانافزايشيافته است. عملاً در تمام شهرهاي مهم ايراندرگيريهايي روزمره بين سربازان و تظاهركنندگان به وقوع مي‌پيوندد. در نتيجه تهران به كشوري پادگان مانند بدل شده كه سربازان و تسليحاتشان در جايجاي آن به چشم مي‌خورد. ماهيت نفرت از اجنبي در اينناآراميهااينك به ضدآمريكايي‌گرايي خالص بدل شده است. آمريكاييهايفراواني، از جمله كاركناننمايندگي در معرض ارسال نامه‌هايتهديدآميز، و پرتاب بمب به منازل و اتومبيلهايشان و همچنين تهاجمات جسمي قرار گرفته‌اند. در اهواز جرج لينكمديرآمريكايياسكوكهاتومبيلش را با بمب آتش‌زا مورد حمله قرار داده بودند به زحمت از مرگ حتميگريخت. 6 هفته بعد يكي از كاركنانآمريكايي تحت امر او به نام پاول گريم در روز 23 دسامبر در اهواز به قتل رسيد. روز بعد به سفارت آمريكا در تهران حمله شد و تظاهركنندگانيكاتومبيل سفارت را كه در خارج آن پارك شده بود به آتش كشيدند و با پرتاب سنگ به داخل محوطه تعداد بسياري از پنجره‌ها را شكستند و به بسياري از اتومبيلهاخساراتي وارد آوردند. شعارهاي «يانكي به كشورت برو» مشخص مي‌ساختكه ما نقطه مركزينارضايتي آنها شده‌ايم. گروه بسياري از تظاهركنندگان در تبريز به كنسولگري ما حمله كرده و براي دست يافتن به محوطه داخليكنسولگري درب ورودي را به طور كاملويرانكردند. برخلاف تظاهرات آرام و عظيم تهران در روزهاي 11 و 12 دسامبر، اصفهان در اين دو روز شاهد درگيريهاييخشونت‌باربينتظاهركنندگان و سربازان بود. تلفات سنگين و خسارات ماليفراواني به وجود آمد و از جمله ساختمان سه طبقه شركتهلي‌كوپترسازي بلدر آتش سوخت. طبعاً ماهيتضدآمريكايياين خطرها و تظاهرات، نگرانيشديدي در بين جامعه آمريكاييمقيمايران به وجود آورده است. در تهران، برايپاسخگويي به سيل تلفن آمريكاييهاي نگران يكمركزخبرينمايندگي به صورت هفت روز در هفته و 24 ساعت در روز به كار مشغول شده است. در طول ماه دسامبر فقط در تهران 500 مورد حوادث نگران‌كننده مورد تأييد قرار گرفته از قبيل تظاهرات، تيراندازي، تهديد به بمب‌گذاري، پرتاب بمب‌هايآتش‌زا، و غيره گزارش شده است. بدون نظر دادن درباره صحت عمل، بسياري از آمريكاييهايمقيمايران به خاطر احساس برپاييقيامت در ايرانترسيده و همه روزه تعداد بيشتري از آنها به سيلفراريان از ايرانمي‌پيوندند. شايدبهترين نمودار اين باور جامعه آمريكايي در رابطه با بدل شدن ايران به مكانيغيرقابل اقامت برايزندگي و كار آمار تعداد آمريكاييها، موجود در بخش كنسولي باشد:
شهر    تعداد تقريبي 7/1/79    تعداد تقريبي 3/11/78
تهران
8526    41912
اصفهان
5052    11814
شيراز
1469    4421
تبريز
306    1041
جمع    363/15    188/59

كاركنانFSN ما نيز در معرض تهديد، خشونت و بمب‌گذاريبوده‌اند. رانندگان ما جرأتنمي‌كننداتومبيلهاي سفارت را كه به خاطر نمره سياسيشان به راحتي قابل شناسايي هستند، برانند. مجبور شده‌ايمنمره‌هايسياسي‌ ماشين‌ها را با نمرات عادي عوض كنيم.
ب-وابستگاننمايندگيهمگي در روز 9 دسامبر محل كار خود را ترككردند و تاريخبازگشتشان هم مشخص نيست، وليآشكار است كه به اينزوديها نخواهد بود. به خاطر خانواده‌هاييكه در مدرسه آمريكاييهاي تهرانبچه‌هايمدرسه‌ايداشته‌اند اعلام شده كه امسال به خاطر رفتن آن دسته خانواده‌هايآمريكايي زودتر تعطيل شده و تا سپتامبر آينده باز نخواهد شد، حال وضعيتسياسي هر چه مي‌خواهد باشد. اين امر تقريباً 000%ً٭ از كاركنان ما را تحت‌تأثير قرار خواهد داد. اينكاركنان مجبورند غير از چند ديداركوتاه حداقل 6 ماه را از خانواده‌هاي خود دور بمانند. قبلاً خواسته‌ايمكه تورها و مرخصي‌ها را كوتاهكنند. در اين رابطه مطالب بيشتريخواهيم داشت.
ج- در تاريخ ...٭٭ (فاز اول نقشه E&E سفارت اعلام شد. اين مرحله زماني از سويرئيسنمايندگي اعلام مي‌شودكهرئيسنمايندگيتشخيص دهد كهشرايطحكممي‌كندبركناريكاركنانغيرضرور را مورد لحاظ جدي قرار دهد. اين مرحله زماني فعال مي‌شودكهحوادثيخطرناك جان اتباع آمريكا و يا گروه بزرگي از جامعه آمريكايي را تهديدكند.
د-كاركناناعتصابي صنعت نفتميزانتوليد نفت را به پايين‌ترين سطح آن در طول بيست و پنج سال گذشته رسانده و اين صنعت را فلج كرده‌اند. متأسفانه اين سطح حتينيازداخلي را نيزتأميننمي‌‌كند. در نتيجهكمبود سوخت خيليجدي شده است. كمبود نفت حرارتي به حدي شده كه سفارت ديگر به منازل خصوصي خود نفت نمي‌دهد. وقتيذخيره نفت فردي تمام شد، او بايديا در سرما به سر برد يا با كسيزندگيكندكه هنوز نفت دارد. گروه فزاينده‌اي از كاركنان ما اينك در منازل سرد و بدون آب گرم زندگيمي‌كنند. بعضيديگر هم طيتوافقاتيكه خود داشته‌اند به منزل سايركاركنانرفته‌اند. گير آوردن بنزين هم به هميندشواري است. صفهايي به طول يككيلومتر در پمپ بنزينهاتشكيلمي‌شود و تضمينينيست پس از 5 يا 6 ساعت كه نوبت شخص مي‌رسد، بنزينيباقي مانده باشد. سفارت با دقت به ذخيرهبنزين پرداخته و از سرويسعمومي استفاده مي‌‌كند و اتومبيلهاي خود را به خدمت خريدبنزينبراي افراد خصوصي اختصاص داده است. نفت چراغ و گازهايسيلندري هم بسياركم است و سفارت مي‌كوشد تا منابع محدود خود را ذخيرهكند. متأسفانه اينمسايلرويكارمندانمحلي ما تأثيربيشتري گذارده زيرا سفارت مي‌تواندكمكهايمحدوديبكند. منظره فراسوي ما در كوتاه‌مدت مبهم است و پايانيبراي آن متصور نيست، مگر اينكهوضعيتسياسيتغييركند.
ه‍- قطع برقهاي نامنظم كه مدت آن از 2 تا 12 ساعت است همه روزه در سراسر ايران اتفاق مي‌افتد. فقط روز كريسمس و شب سال نو برقها قطع نشدند. آنچه اين قطع برقها را ناراحت كنندهمي‌سازداين است كه بدون تغيير از ساعت 2000 تا 2230 برق قطع مي‌شود، و چون متوسط شاغلين به طور معمول ساعت 1700 به خانه باز مي‌گردند فقط سه ساعت وقت دور هم نشستن، غذا خوردن، خواندن مطالب و غيره را دارند. اثر فرسايشياين اوضاع بر روان افراد را پس از دو ماه نمي‌توان دست كم گرفت.
و-بيش از دو ماه است كهگمركاتنيز اعتصاب كرده است. تعدادي از كاركنان ما بيش از پنج ماه به كار مشغول بوده، ولينتوانسته‌اندكالاهاي خود را دريافتكنند. بعضي از آنها شديداً به لباسهايزمستاني خود احتياج دارند، وليتلاشهاي سفارت جهت ترخيصاينكالاها به جايينرسيده است. وضعيتمراسلاترسمينيز مخدوش شده است.
ز-حكومتنظامي همچنان ادامه دارد، ولي از تاريخ 7 ژانويه ساعت آن از 21 تا 5 به ساعات بين 2300 تا 0500 تغييركرده‌اند. با اين وجود، با توجه به وضعيت موجود اين ساعات اضافي، وقت بيشتري به مخالفينمي‌دهد تا دست به تبهكاري بزنند.