اگر نخست‌وزير شوم حرف، حرف آمريكاست (!)

321                                       
تاريخ: 3/8/45
گزارش
فعاليت‌هاي پنهاني آقاي عطاءاله خسرواني
محترماً به استحضار مي‌رساند: در تاريخ 7/4/45 اطلاعيه‌اي مبني بر فعاليت‌ها و اقدامات پنهاني آقاي عطا‌ءالله خسرواني وزير كار و امور اجتماعي و دبيركل حزب ايران نوين و ارتباط با مقامات و سناتورهاي آمريكايي به منظور تصدي كابينه واصل كه از مفاد آن چنين استنباط مي‌گرديد كه نامبرده به طريق مختلف در صدد است به مقامات ذي‌نفوذ و صاحب‌نظر آمريكايي چنين وانمود و تفهيم نمايد در صورت احراز پست نخست‌وزيري نظريات آنان را در مسايل مربوط به نفت و جلوگيري از گرايش ايران به جانب بلوك شرق تأمين خواهد كرد. مفاد اطلاعيه فوق با قيد موارد ذيل جهت تحقيق به ساواك تهران منعكس گرديد:
1ـ عطاءالله خسرواني دبيركل حزب ايران نوين چه فعاليت‌هاي پشت پرده را آغاز نموده است.
2ـ مشاراليه از چه طريقي در صدد اخذ تماس با مسئولين امريكايي مي‌باشد.
2ـ كداميك از مقامات داخلي در اين زمينه با نامبرده همكاري دارند.
ساواك تهران در تاريخ 6/5/45 پس از تحقيق و بررسي باتوجه به سؤالات فوق چنين اعلام داشته است:
1ـ عطاءالله خسرواني خود شخصاً در ايران با مقامات امريكايي هماهنگي داشته و در خارج از كشور نيز توسط برادرش سفيركبير ايران در آمريكا با مقامات وزارت امورخارجه و سناتورهاي مؤثر آمريكايي دست به فعاليت‌هايي براي نخست‌وزيري زده است.
2ـ نامبرده موفقيت خود را در مبارزه با عناصر مخالف سياست امريكا و كسب قدرت در حزب و خنثي كردن هر نوع فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي با ساير كشورهاي اروپايي بالاخص كشورهاي بلوك شرق دانسته و در اين راه در تلاش مداوم مي‌باشد.