اعتراض دانشجويان به سياست‌هاي شاه در قبال حزب رستاخيز و پاسخ‌هاي شاه (زندگي سياسي شاه- سياست داخلي- بعد از كودتاي 28مرداد-حكومت داري)

شماره صفحه:170    عنوان مطلب: اعتراض دانشجويان به سياست‌هاي شاه در قبال حزب رستاخيز و پاسخ‌هاي شاه
پنجشنبه 19/4/54:...در مورد حزب عده‌اي از دانشگاهيان به اين كه دسته‌بندي حزب در بالا معين شده و حزب به دو جناح انصاري و آموزگار(وزير دارايي و وزير كشور) تقسيم شده‌است ايراد گرفته بودند كه اين كار دسته بندي بايد از داخل حزب شروع مي‌شد نه اين كه يك دفعه دو جناح به قيادت دو نفر وزير از بالا تعيين شود و پيشنهاد كرده بودند كه دانشگاهيان يك دسته به نام هواخواهان اصالت عقل به وجود بياورند كه بر حسب فرموده مكرر شاهنشاه تابع هيچ ايسمي نباشد. فرمودند ابدا اجازه نمي‌دهم. اين‌ها بايد به يكي از دو جناح بپيوندند منتها اگر زوري دارند خود جناح را در دست بگيرند و اگر هم زوري ندارند كه هيچ. عرض كردم ايراد ديگري هم دارند و آن اين كه اين دو نفر خيلي معروف به نزديكي به امريكا هستند حالا چرا هر دو بايد در يك فرانت باشند. تاملي فرمودند و فرمودند كه اين را ديگر گه مي‌خورند. من بهتر مي‌دانم يا آن‌ها؟ عرض
شماره صفحه:171    كردم البته شاهنشاه ولي به هر حال اين طور كارهاي اجتماعي كه با روحيه و احساسات افراد سرو كار دارد اين سوالات را پيش مي‌آورد و من هم ناچارم خاطر مبارك را آگاه سازم. شاهنشاه عاقل، عادل و با انصاف است. فرمودند درست مي‌گويي اما ممكن است در طول زمان حل بشود. عرض كردم مشكل به نظر مي‌رسد. بعد فرمودند مجموعا از پيشرفت انتخابات(با آن كه باز هم مطابق ميل من انجام نشد) و تشكيل حزب و جبهه بندي آن راضي هستم.....