اعتراض خلبانان به وضعيت ايمني هوايي در ايران

استفاده محدود اداري    8 فوريه 1979 ـ 19 بهمن 1357
از: سفارت آمريكا، تهران ـ 1987    به: وزارت امور خارجه، واشنگتندي. سي.
    موضوع: اعتراض خلبانان به وضعيتايمنيهوايي در ايران   
1- (استفاده محدود اداري- تمام متن)
2- ما معتقديمكهدرگير شدن با مديرآلپا (ALPA) در مسايلتكنيكي در يك جنجال عمومي، كهبرداشت‌هايمختلفي از آن خواهد شد، موردي ندارد. خطوط اصليمذكور در نامه (وزارت خارجه- 032736) جهت ارائه به خبرگزاري‌ها لحن صحيحي دارد. به هر حال، نامه آقاياو‌دانلداراي مواد غيردقيقينيست. رادارتبريزكارمي‌كند و عملياتراداري را تا شعاع 100 مايليامكان‌پذيرمي‌سازد. در شعاع مهرآبادراداركنترل مثبت وجود ندارد؛ به هر حال، كمكراداري در مرحله تقرّبهواپيماها، تأمين شده است. در واقع تماس مخابراتيخوبي با كنترلتقرّب وجود دارد كه از طريقراديوتلفنيتفكيكهواپيماها را انجام مي‌دهد. همينطور تماس مخابراتيخوبي با برج برقرار است. مخابرات كنترلزميني وجود ندارد به استثناء تماس از طريقكانال‌هاي جداگانه بين دفاتر خطوط هوايي، ترمينالمستشاري و هواپيماهاي مربوطه. در صورت لزوم خودروها ياخودروهايفرماندهيهوابردنظاميهواپيماها را به منطقه پاركينگ مربوطه هدايتمي‌نمايند.
3- وابسته دفاعي ما دو بار در مورد روش نزديك شدن، نشستن و پرواز به طور كاملتوضيح داده است و شخصاً در مورد اينروش‌ها با مستشارانكشورهاييكهترابريهواييزيادي دارند بحث نموده است. اين افراد در تمام دنيا قابل دسترسي هستند.
4- در مورد تعداد «نزديك به گم شدن‌‌ها» (منظور گم شدن هواپيمابراي برج مراقبت و كنترلنزديككنندههواپيما به فرودگاه- م) سوءتفاهم و مقدارينيز اغراق وجود دارد. چندين روز قبل «برخوردي» به وجود آمد زيراهواپيمايال‌عال از باند پرواز خروجي خطوط هوايي استفاده نمود. در حاليكهاين باند مخصوص پروازهايورودي بود. نمايندهپن ام در اينجا به ما گفته كه جنجال «نزديك به گم شدن‌ها» خيليبزرگ‌نمايي شده است.
5- در واقع پروازهاينيرويهواييايران در هفته‌هاياخير نسبت به گذشته بسياركم شده است. با در نظر گرفتن اينكهمهرآبادبراييك مدت طولاني توسط هواپيماهاينظامي و غيرنظامي به طور مشترك مورد استفاده قرار مي‌گيرد، هواپيماهاينظامي از راديويUHF و هواپيماهايغيرنظامي از VHF استفاده كرده‌اند، به هر حال هم برج مراقبت و هم كنترلتقرب، دارايUHF و VHF هستند و قادر به كنترلوضعيت هستند. در انتها به نظر مي‌رسدهواپيماييكهآقايدانل مطرح نموده يكهواپيماي 747 بسيار بزرگ بوده است. ما بيش از 3000 نفر خواهيم داشت كه انتظار دارند تهران را، برابر برنامه و با زمان‌بنديمرحله‌اي، تركنمايند. همان‌گونهكهمي‌دانيد روزانه حدود 400 نفر با هواپيمايمستشاريمهرآباد را تركمي‌نمايند و ما انتظار خواهيم داشت كهاين روند در چندين روز آينده حفظ گردد.
سوليوان