اطلاعات جاري بخش وابسته دريايي


    5 دسامبر 1978 ـ 14 آذر 1357
اطلاعات جاري بخش وابسته دريايي (شماره 2)
1ـ عزايعمومي از 10 تا 11 دسامبر (19 ـ 20 آذر)
        الف‌ـ دولت ايران اعلام كرده به مناسبت عزاي امام حسين تمام سازمانهايدولتيروزهاي 10 و 11 دسامبر را روزهاي مقدس مي‌دانند. تمام دوايرتعطيل خواهند بود. بنابراين، كاركنان بخش دريايي هم در اين دو روز مرخص مي‌شوند.
ب‌ـ از آنجاييكهاين دو روز مقدس‌ترينروزهايتقويمشيعه هستند، و اجراي مراسم عزايعميق را از سويهمتايان و همسايگان ما را طلب مي‌كنند، تلقياين دو روز مقدس به عنوان روزهايتعطيل از سويكاركنان بخش درياييمطلقاًتناسبي نخواهد داشت. از كليهوقايع، موسيقي‌ها، تفريحات و تجمعاتيكهممكن است در اين مدت از نظر مسلمينتوهين به شمار رود جداً پرهيز شود.
2ـ مدارس. TAS از 7 تا 12 دسامبر تعطيل خواهد بود.
3ـ ANCC . تمام فعاليتهايANCC در روزهاي 10 و 11 دسامبر تعطيل خواهد بود.
4ـ سفارت. تمام فعاليتهاي سفارت در 10 و 11 دسامبر تعطيل خواهد بود.
5 ـ MIC . مركزي خبر سفارت (MIC) در طول اين مدت باز خواهد بود.
توصيهمي‌شودروزهاي 10 و 11 دسامبر داخل منازل مانده و حداكثراحتياط را از 7 تا 12 دسامبر معمول داريد. كالينز