ارائه ليست سوالات به شاه از سوي امريكا براي نظر سنجي از شاه و ارائه پيشنهادات مفيد از سوي امريكا به وي (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:60    عنوان مطلب: ارائه ليست سوالات به شاه از سوي امريكا  براي  نظر سنجي از شاه و ارائه پيشنهادات مفيد از سوي امريكا به وي
پيامي تحت عنوان سوالاتي براي شاه كه به روي آن نوشته شده بود تنها جهت اطلاع سفير به تهران فرستاده شد. در اين پيام از سوليوان خواسته شده بود تا در اولين  فرصت  نزد شاه رفته و به او بگويد كه رئيس جمهور امريكا ضمن حمايت از او و تلاش شجاعانه اش براي  اعاده نظم و ثبات با نگراني عميق، جريان حوادث ايران را دنبال مي كند. عبارت حمايت از شاه براي تاكيد بر اهميت آن بار ديگر تكرار شده بود. پيام مذكور خواهان قضاوت شاه پيرامون تعدادي از سوالات مهم براي كمك به رئيس جمهور در ارائه نظريات و پيشنهادات مفيد بود. سوالات موجود در پيام بدين ترتيب
شماره صفحه:61     بود: - بنظر شاه براي اعاده توليد نفت و بازگرداندن اقتصاد به وضع عادي چه اقداماتي ضروري مي باشد؟ - دولت نظامي تا چه مدت مي تواند به طور موثر انجام وظيفه كرده و به حفظ نظم بپردازد؟ - آيا افزودن بعضي اعضاي غير نظامي به كابينه مفيد است و از نظر سياسي به نيرومند كردن حكومت در مقابله با بي نظمي هاي غير نظامي و اجراي اقدامات دولتي كمك مي كند؟ - شاه تا چه حد و از  چه طريقي به تشكيل يك دولت  وحدت ملي و تفويض قدرت به يك كابينه تحت تسلط غير نظاميان حاضر خواهد شد؟ - مقامات نظامي تا چه حد حاضرند در يك دولت غير نظامي شركت كرده و يا رياست بعضي از وزارتخانه ها را به عهده بگيرند؟ - شاه چه نقشي براي خود در نظر خواهد گرفت آيا حاضر خواهد بود تا نقش فرماندهي كل قوا در اختيار داشته باشد اما اختيار بودجه را به پارلمان و كابينه محول كند؟ - كابينه در يك دولت وحدت ملي براساس چه مكانيسمي بايد انتخاب شود؟ با انتصاب، از طريق نمايندگان، از طريق انتخابات يا از طريق ديگر؟ - آيا به نظر شاه ايالات متحده امريكا مي تواند در
شماره صفحه:62    مشورت با رهبران مهم و مسئول اپوزيسيون مفيد واقع شود و اگر چنين باشد ما چگونه مي توانيم يك چنين مشورت هايي به عمل آوريم؟ - آيا شاه حاضر است تا موافقت او با اين مشورت ها به اطلاع رهبران اپوزيسيون برسد؟ قرار بر اين گذاشته شد كه اگر پاسخ هاي شاه به اين سوالات مناسب و مساعد تشخيص داده شود سوليوان به او بگويد كه ما ليستي از اسامي افرادي را كه مي توانند براي رهبري يا شركت در يك دولت جديد التشكيل مفيد باشند گردآوري كرده ايم.