ادعاي روزولت در مورد مشورت با شاه براي چاپ كتاب ضد كودتا و رد اين ادعا توسط غلامرضا نجاتي (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:302    عنوان مطلب: ادعاي روزولت در مورد مشورت با شاه براي چاپ كتاب ضد كودتا و رد اين ادعا توسط غلامرضا نجاتي
كرميت روزولت در اين مصاحبه{مصاحبه با گزارشگر روزنامه لوس آنجلس تايمز} مي گويد:« پس از مشورتي كه سه سال پيش با شاه به عمل آوردم تصميم گرفتم به سكوت 25ساله پايان دهم و نقشي را كه در اجراي كودتاي ماه اوت1953 به عهده داشتم شرح دهم. من شاه را مجاب كردم كه اين اقدام براي پايان دادن به مطالب خلاف حقيقتي كه  سال ها در كتب و مطبوعات درباره كودتا انتشار يافته ضروري است.» من به شاه گفتم« اطلاع داريد كه اخبار و مطالب ناروائي تاكنون درباره شما انتشار يافته و هيچ كس هم در مقام پاسخگويي برنيامده است... نظر شما درباره اينكه جريان واقعه

شماره صفحه:303    را بطور مشروح بنويسم چيست؟» شاه درباره پيشنهاد من كمي فكر كرد گفت:«پيشنهاد خوبي است از سوي ديگر سيا نيز در معرض حملات فراواني قرار گرفته است. به نظر من عمليات گذشته اين سازمان نيز بايد ناديده گرفته شود... كتاب را بنويسيد.» ادعاي كرميت روزولت در مصاحبه با روزنامه لوس آنجلس تايمز مبني بر اينكه براي تدوين مطالب كتاب به نحوي كه انتشار يافته با شاه مشورت كرده است بي پايه به نظر مي رسد زيرا نويسنده در كتابش شاه را به صورت يك فرمانبر مطيع و بي اراده معرفي كرده است. ما ضمن تاييد وابستگي شاه مخلوع به استعمارگران امريكايي و انگليسي نمي توانيم قبول كنيم كه روزولت در ترسيم چهره او و نقشي كه در همكاري با بيگانگان عليه منافع كشورش به عهده گرفته با وي مشورت كرده است. . . . . . .  شاه مخلوع تا بدان پايه خودخواه و جاه طلب بود كه به خاطر چند سال بيشتر در مقام سلطنت باقي ماندن بيماري مهلك سرطان خود را مخفي نگاهداشته بود. او براي تبري از فساد دستگاهي كه رهبري  آن را به عهده داشت داربست هاي رژيمش را بدست خود فرو ريخت و افرادي نظير امير عباس هويدا را كه سيزده سال نخست وزير بود در روزهاي آخر سلطنتش به زندان انداخت با اين حساب كه آن ها را مسئول آن فساد و جنايات معرفي كند و خود را بي خبر و بيگناه قلمداد نمايد. وي با چنين خصوصياتي چگونه موافقت مي كند كه يك مامور سيا در كتاب خود او را تا حد يك عامل دست نشانده امريكا تحقير كند.