آخرين اوضاع اصفهان

بدون طبقه‌بندي    5 فوريه 1979 ـ 16 بهمن 1357
از: دفتر تحقيقاتويژهنيرويهوايي، تهران ـ ايران
به: فرماندهي دفتر تحقيقاتويژهنيرويهوايي، واشنگتن دي. سي ـ فوري
موضوع: آخرين اوضاع اصفهان
16- خلاصه: اقدامات يكآمريكاييكه به تيراندازي از داخل يكتاكسي متهم شده بود تحويلشهربانيگرديد، وي در يكي از كلانتري‌هايمحلي مورد حمله قرار گرفت و به كلانتريمركز منتقل گرديد. رهبران مسلمان از پاسخ آمريكا به دومين مورد تيراندازي خشنود شدند و تنها خواستار خروج آمريكاييان مهاجم گرديدند.
17- از 17 تا 21 حذف شده است.
22-جزئيات:
 الف-اين گزارش حاوي اطلاعات تجزيه و تحليل نشده مي‌باشد. هيچ طرح ياسياستينبايد به تنهايي بر اساس اين گزارش استنتاج و يا اصلاح شود.
ب- منبع كنسولايالات متحده در اصفهانمي‌باشد و آخرين اطلاعات را در رابطه با حوادث اخير اصفهان تا 4 فوريه فراهم كرده است.
1- 29 ژانويه 79-تيراندازي به سويايرانيان توسط كارمند بل هلي‌كوپتر. در 4 فوريه 79 پس از اينكه بل هلي‌كوپتر مبلغ قابل‌‌توجهي به ايراني مجروح پرداخت نمود آمريكاييمذكور توسط عناصر مذهبيتحويليكي از كلانتري‌هايمحليگرديد. منبع به مجرد شنيدناين واقعه و اينكه در نزديكي آن كلانتري دو بمب منفجر شده بود شخصاً به آنجا رفته و مجوز انتقال زنداني را به كلانتريمركزي اصفهاندريافت نمود.
فرد آمريكايي در طول انتقال خود اظهار داشت كه نگهبانان وي در منزليكه او را حبس كرده بودند از ايرانيانمختلفيتشكيل شده بود: با ملاحظه، بي‌تفاوت و افراطي. منبع ايرانيانكه تصور مي‌شود از مقوله آخرين دسته افراد باشد به هنگام محبوس بودن ويمطالبي از اينقبيلايرادكرده بود: «ما خانه مسكونيتيممساعدتهايفنيصحرايي را كه در حومه شيراز واقع است به آتش خواهيمكشيد، اگر آمريكاييان ظرف چند روز آيندهايران را تركنكنند مجبور خواهند شد به طور اضطراريتخليه شوند، ما نام فرماندهان تيممساعدتهايفنيصحرايي را مي‌دانيم.» مهاجمين در كلانتري گفتند كه «ما ژنرال گست (فرمانده مستشارينظامي)، ژنرال هايزر (معاون فرماندهينيروهايآمريكا در اروپا)، آقايمككينون (رئيسشركت بلهلي‌كوپتر در ايران) و آقايويليامز (مدير بل هلي‌كوپتر) را خواهيم گشت.» ظاهراً با اينآمريكايي توسط زندانبانان خود رفتار بدي نشده بود. يك بمب نيز به داخل هتل كورشكه محل اين حادثه بود پرتاب گرديد اما چون اين هتل يك روز قبل تعطيل شده هيچجراحتي به وجود نيامد.
2- گفته مي‌شودكه در 3 فوريهيك راننده ايرانيميني‌بوس توسط يكي از كارمندان بل هلي‌كوپتر هدف گلوله قرار گرفته است: مقامات بل هلي‌كوپتر صبح روز چهارم فوريه با اينآمريكايي برخورد كردند اما وي و دوستانش مشاركت خود در آن حادثه را تكذيبكردند. علاوه بر اين ادعا كردندكهبراي محل حضور خود در طول بعد از ظهر سوم فوريهشهودي دارند و در بازرسيبعدي توسط نمايندگانامنيتي بل هلي‌كوپتر مشخص شد كهچندينآمريكايي اظهارات فرد مظنون را تأييدكرده‌اند.
در پياين حادثه توسط آيت‌اللهخادمي به منبع تلفن شد و توسط اين رهبر مذهبي به او گفته شد از اينكهآمريكاييان به سرعت با اين مسئله برخورد كرده‌اندراضي است و با در نظر گرفتن اينكهتاكنونهيچشكايترسمي در كلانتري عنوان نشده و هيچفرديزخمي نشده و اين مسئله در سطح عموم توسعه نيافته، رهبري مسلمانان از اينكه فرد آمريكاييدرگيرشديداًتوبيخ شده و از ايران خارج شود راضي خواهد شد. منبع نمي‌داندكهآيا بل هلي‌كوپتر اقدامات ديگري در رابطه با اين موضوع به عمل خواهد آورد ياخير.
3- در چهارم فوريهسرلشگرگوهري فرمانده پايگاههواييخاتمييكي از نمايندگانكنسولگري را به دفتر اصلي خود فراخوانده و به وي اطلاع داده كه در مطبوعات ايران خوانده است كهامواليكه توسط آمريكاييان قبل از خروج خود از ايران به فروش مي‌رسد در واقع متعلق به دولت ايران است و درخواست نمود كهكليهاينخريد و فروشها متوقف شود. علاوه بر اينسرلشگرخسروداد فرمانده هوانيروز ارتش ايران گفته است از اينكهآمريكاييان اموال شخصي خود را از كشور خارج كنند ممانعت خواهد شد زيرا در صورت انجام اينكار توسط ايرانيان مصادره مي‌شود. با اين حال خسارات آمريكاييان پرداخت خواهد شد.
ج- منبع اظهار داشت كه استاندار اصفهان در 5 فوريه 79 به او گفته است كه در روز 4 فوريه جمعاً 7 بمب در اصفهان منفجر شده است. علاوه بر دو بمب در كلانتري و يك بمب در هتل كورشسايربمبها نيز در حومه شيراز، ورودي بازار و در دو محل ديگر (نامشخص) منفجر شده‌اند. سپس منبع اظهار داشت كه شب قبل از انتقال فرد آمريكايي به كلانتريمركزي و هنگاميكه به كلانتري محل رفته بود پشت بامهاي اطراف مملو از افرادي بود كهعليهشركت بلهلي‌كوپتر شعار مي‌دادند.
منبع اظهار داشت كه مقامات حكومتنظامي اصفهان به ويگفته‌اند در نظر دارند اين فرد آمريكايي را از شهر خارج كنند و اميدوارند اوضاع به طور نسبي بهبود يابد.
نظريهتهيه‌‌كننده: به نظر مي‌رسدكه احساسات شديدضدآمريكاييكهناشي از حادثه اولينتيراندازي بود به طور كلي فروكش كرده است. اين مسئله به همراه كاهشچشمگيرآمريكاييان در شهر كه به كاهش حضور در بين مردم منجر مي‌شود و در واقع تأمينبعضي از خواسته‌هايمخالفينممكن است به كاهشفعاليتهايخشونت‌آميزعليهآمريكاييهاييكه در شهر مانده‌اند منجر شود.
اظهارات مهاجمين و ايرانيانافراطيكه از كارمند بل هلي‌كوپترنگهداريمي‌كردند ظاهراً لافيبيش نبوده است. ممانعت از فروش وسايل منزل و سوءتعبيرعمومي از احساسات ضدآمريكايي و تصور مصادره شدن اموال غيرواقعي بوده و اجراي آن مشكل است.