املاکی برای خود تهیه کنید!

انها هم املاک زیادی، بیشتر در اطراف تهران، برای خود تهیه کردند و این اموال برای آنها تقریباً مجانی تمام می شد. مثلاً، یک ملک پنجاه هزار تومانی آن زمان را به هزار تومان (البته با اعمال قدرت و زور سرنیزه) می خریدند! استانداران و همه مقامات استانها تابع شخص فرمانده لشکر بودند و با این شرط استاندار و فرماندار می شدند. مقامات کشوری استانها فقط نامی بود و بس و همه کاره افسران عالیرتبه بودند.» اگر می خواستید رضاشاه خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد و پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع، نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می کردید و مطمئن بودید کارتان انجام می شد فردوست در جای دیگر از خاطرات خود می نویسد: «اگر رضاخان خاطرات خود را می نوشت و در آن توضیح می داد که چرا هزاران هزار مالک را بی ملک کرد تا خود مالک شود، دانستن انگیزه او جالب بود. تصور می کنم اگر خاطراتش را می نوشت باید می گفت که از نظر ملک سیری نداشتم! از شخصی که خود زمانی به رضاخان پیشنهاد فروش املاکش را داده بود پرسیدم، پاسخ داد: اگر می خواستید رضاشاه خوشحال شود، درجه بدهد، مقام بدهد و پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع، نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می کردید و مطمئن بودید کارتان انجام می شد.»