زمین و انقلاب در ایران 1360 - 1340

زمین و انقلاب در ایران 1360-1340،اثر اریک ج.هوگلاند،بررسی اجمالی است از تحولات‏ اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ایران پس از انجام‏ اصلاحات ارضی.اصلاحاتی که در میان عوامل‏ تعیین کننده وضعیت عمومی کشور از میانه‏های‏ دههء 1340 تا میاه‏های 1350 از جایگاه منحصر به‏ فردی برخوردار بوده است.جایگاه ویژه‏ای که‏ نمی‏توان بدون مطالعه دقیق مراحل مختلف کار و چگونگی صف آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی‏ در طی این مراحل و البته بررسی انواع شکل‏های‏ مالکیت غالب بر روستاهای کشور و نهادها و شیوه‏های سازماندهی اقتصادی و اجتماعی این‏ روستاها به اهمیت آن پی برد.مؤلف این اثر با تکیه بر منابع متعدد تحقیقاتی و آماری و از آن‏ مهم‏تر مشاهدات شخصی گسترده که به یمن‏ حضور طولانی مدت در روستاهای ایران به دست‏ آورده،تصویری دقیق از تمامی این عوامل به دست‏ می‏دهد،تحقیق میدانی برای این کتاب در طول‏ سال تحصیلی 1351-1350 وتابستان 1356 و از خرداد 1357 تا تیر 1358 صورت گرفته است.در این نوشته هیچ روستای به خصوصی،مورد مطالعه‏ خاص قرار نگرفته و حاصل کار را واقع می‏توان‏ یک ارزیابی کلی از تاثیر اجتماعی،اقتصادی و سیاسی اصلاحات ارضی بر جامعه روستایی ایران‏ دانست.تقسیم اراضی که در سه مرحلهء جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی‏ ایران را که مشخصهء آن وجود مناسبات فئودالی‏ میان مالکان غیابی و زارعان سهم بر بود،تغییر داد و تقریبا نیمی از خانواده‏های روستایی را مالک‏ دست کم قطعه زمین کوچکی ساخت.روش‏هایی‏ که برای اجرای اصلاحات در نظر گرفته شد به‏ گونه‏ای بود که اکثریت قابل توجه روستانشینان‏ نه تنها از تقسیم اراضی سود مادی‏ قابل ملاحظه‏این نبردند،بلکه در طول چند سال‏ شرایط اقتصادی آنان به تدریج بدتر هم شد.در پی آن،در سال 1357 به هنگام اوج‏گیری انقلاب‏ اسلامی،رژیم پهلوی نه تنها در جلب حمایت‏ روستائیان شکست خورد،بلکه دهها هزار تن از شرکت‏کنندگان در تظاهرات ضد رژیم،که به‏ سقوط نظام سلطنتی سرعت بخشیدند،جوانان‏ روستایی بودند که از روستاها برای کار به شهرها مهاجرت کرده بودند.

با مطالعهء این کتاب آشکار می‏شود که از همان آغاز کار،نه تنها چگونگی پیشبرد این برنامه‏ برمسؤولان امر روشن نبود و تبعات خرد و کلان‏ آن چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته بودند،بلکه‏ حتی تصمیم به شروع آن نیز بر اساس توافق‏های‏ لازم برای دست زدن به یک چنین برنامه عظیمی‏ گرفته نشده بود.

کتاب مشتمل بر دو بخش و هشت فصل‏ است.عناوین بخش‏های کتاب عبارت است از: 1-سابقهء اصلاحات ارضی؛ 2-تاثیرات اصلاحات ارضی‏ و عناوین فصل‏های هشتگانهء آن عبارت‏اند از: 1-اوضاع و احوال روستاها، 2-جامعه دهقانی در پایان دههء 1330، 3-خاستگاههای اصلاحات ارضی، 4-برنامه اصلاحات ارضی، 5-زمین‏داری پس از تقسیمات ارضی، 6-تغییرات اجتماعی-اقتصادی روستایی، 7-ارادهء قیصر، 8-روستاها و انقلاب.

در بخش اول،زمینه و سابقهء تاریخی برنامه‏ اصلاحات ارضی که در 1341 آغاز شد مطرح‏ می‏شود.ابتدا شرایطی طبیعی محیط که روش‏های‏ کشاورزی را مقید می‏کند(فصل 1)و ماهیت‏ جامعهء دهقانی(فصل 2)بررسی می‏شود.سپس، اندیشهء تقسیم اراضی با ملاحظهء زمینه تاریخی آن‏ بررسی می‏گردد(فصل 3).در آخرین فصل این‏ بخش،مجموعهء قوانینی که در سه مرحلهء اصلاحات ارضی واقع شد،موضوع تحلیل قرار گرفته است(فصل 4).

بخش دوم شامل بحثی دربارهء نتایج‏ اصلاحات ارضی است.

فصل پنجم به پرسشهای مهمی از قبیل‏ چقدر زمین توضیع شده است؛کدام روستانشینان‏ زمین دریافت کرده‏اند؛و اندازه زمین‏های تقسیم‏ شده چقدر بوده،می‏پردازد.پس از آن،دگرگونی‏ ساختارهای اقتصادی (فصل 6)و ساختارهای‏ سیاسی روستا پس از اصلاحات ارضی(فصل7) مورد بررسی قرار گرفته است.فصل پایانی(فصل 8) شامل تحلیلی است دربارهء تأثیر اصلاحات ارضی و پیامدهای آن بر مواضع و حرکت‏های روستاییان در طول خیزش‏های انقلابی که به سقوط سلطنت در ایران انجامید.