دو نامه به خط مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی

این دو صفحه نمونه خط و انشاء مرحوم سید ابو القاسم کاشانی است که بیکی از رجال وقت‏ نوشته است.خط مرحوم کاشانی پخته و خوانا است و لذا یک قسمت از نامه که بالای آن کلمه‏ "محرمانه‏"نوشته شده بصورت حروفچینی نقل میشود تا مطالعه آن سهلتر باشد.
توضیح آنکه اصل نامه متعلق به آقای حسین ثقفی اعزاز است و در کتابخانه شخصی ایشان‏ محفوظ میباشد.
محرمانه
اعلامیهء از بعض آیات الله دیدم که با شاه در باب عدم تغییر مادهء که مفتاح قانون اساسی است‏ ملاقات و مذاکره‏ای فرموده‏اند و ایشانهم فرموده‏اند من اصراری ندارم و با وکلای مجلس مؤسسان‏ مذاکره بفرمایند با آنکه بعضی وزرا در باب جواب استیضاح مجلس گفتند که مجلس مؤسسان‏ بامر شاه تشکیل میشود پس چگونه شاه اصرار ندارند و اگر نظری باین ماده ندارند پس بکدام‏ ماده نظر دارند،بعلاوه بوکلای فرمایشی مبجردی که خود شاه اظهار بفرمایند اطاعت‏ مینمایند لازم نبود محول بحضرت آیت الله بنمایند این اعلامیه که گذارده‏اند چاپ شود چون صریح در عدم مداخله شاه بلکه عدم رضایت ایشان است در تبرئه شاه خیلی خوب‏ است بحمد الله تعالی شاه که مسئول نیستند تبرئه شدند.فرق بین عالم چیز فهم آنستکه‏ شاه را تبرئه از تغییر قانون اساسی مینمایند و وزیر احمق که میگوید تشکیل محلس مؤسسان به‏ امر شاه شده است شاه را بدنام و مسئول مینماید خدمت جناب مستطاب عمده المجتهدین‏ ثقه الاسلام و المسلمین آقای آقا شیخ بهاء الدین صدوقی همدانی عرض سلام میرسانم ملتمس‏ دعا هستم.مطالب را محض اطلاع خودتان نوشتم بکسی اظهار ننمائد و السلام.