ده ميليون لير ايتاليايي به حساب ارسنجاني

گيرنده: مقامات ساواك به ترتيب سلسله مراتب
فرستنده : 322 (اداره دوم عمليات)
گزارش
موضوع : عمليات دكتر حسن ارسنجاني
   محترماً به استحضار مي‌رساند چندي قبل از طرف اداره هنرهاي زيباي كشور يك گروه هنري جهت اجراي برنامه‌هاي رقص و آواز ايراني و به منظور شناسايي هنر كشور ايران به كشور ايتاليا اعزام و در هتل هيلتون كشور مزبور اقامت نموده و برنامه‌هايي در آن كشور اجرا مي‌نمايند.
   مخارج اين عده هنرمندان در هتل مزبور بالغ بر 10 ميليون لير ايتاليايي بوده كه مبلغ فوق از تهران به نام دكتر حسن ارسنجاني سفيركبير ايران در رم حواله مي‌گردد وليكن نامبرده اين پول را به حساب شخصي خود در بانك ايتاليا منظور نموده و از دادن آن تا اين تاريخ به متصديان هتل خودداري نموده است.
عدم پرداخت طلب هتل هيلتون ايتاليا بابت هزينه پذيرايي از گروه هنري ايران باعث ناراحتي متصديان هتل مزبور گرديده و مكرر به سفارت ايران در رم مراجعه و تقاضاي طلب خود را مي نمايند با عرض اينكه اين عمل مخالف با شئون نماينده كشور شاهنشاهي در يك مملكت خارجي مي‌باشد مراتب جهت استحضار و هرگونه اوامر مقتضي به عرض مي‌رسد.
تهيه‌كننده: احمدي
25/5/43
رئيس بخش 322
رئيس اداره دوم عمليات
مديركل اداره سوم
به سازمان امور يگاني منعكس شود. 25/5