امام جمعة رشوه‌خوار

موضوع: امام جمعه تهران
مسجد شاه تهران از طرف شرق به وسيله يك درب به بازار سلطاني و بازار كتاب و كاغذ‌فروشها و بازار صحافها و بازار بزازها ارتباط دارد و از طرف غرب نيز به وسيله درب ديگري به بازار بزازها متصل مي‌گردد و بنابراين وسيله ارتباط چند بازار به يكديگر معبر اياب و ذهاب زياد مي‌باشد كه در واقع مانند چهارراه تجارتي بوده و از اين لحاظ اهميت شاياني دارد. در بازار شايع و تقريباً تأييد شده است كه امام جمعه تهران (دكتر حسن امامي) به‌عنوان اينكه كليمي‌ها و ارامنه و ساير اقليت‌ها كه خارج از مذهب اسلام مي‌باشند به‌منظور رفتن به بازارهاي نامبرده داخل مسجد شده از آن عبور مي‌نمايند و لذا هتك حرمت مسجد و اماكن مقدسه مي‌شود، دستور مي‌دهد كه درب‌هاي شرقي و غربي بسته شود بازاريها كه در نتيجه اين امر لطمه بزرگي به كسب و كار آنها وارد مي‌آيد مبلغ دويست هزار تومان از بين كسبه و تجار جمع‌آوري نموده به امام جمعه مي‌دهند و مشاراليه تلفني به خادم مسجد دستور مي‌دهد كه درب‌ها را باز و فعلاً تا اطلاع بعدي عبور و مرور آزاد باشد و پس از يك ساختمان در حوالي ميدان 24 اسفند (انتهاي خيابان شاهرضا) به مبلغ سيصد و هشتاد هزار تومان خريداري نموده كه به آنجا نقل و مكان نمايد.